MENU
tel.: +034 664 76 97
Zmena jazykovej verzie
CS EN PL

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Preambula a predmet zmluvy

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) sú vždy neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (ďalej tiež len zmluva) uzatvorenej medzi spoločnosťou NOVATO spol. sr.o. , IČO: 62910370 (ďalej len „predávajúci“) a objednávateľom (ďalej tiež len „kupujúci“) v zmysle ustanovenia §2586 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. (ďalej NOZ). Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“ alebo „OP“) podľa § 1751 NOZ stanovujú základné pravidlá, ktoré sa uplatnia pre všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim na základe tejto zmluvy a na právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s rokovaním medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorých cieľom je uzavretie takej zmluvy.

Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy (najmä podľa špecifikácie druhov, množstva a prevedenia) a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpne cenu tovaru, Predajom tovaru sa predávajúci nezaväzuje na poskytnutie iných odborných služieb. Predpokladom uzavretia kúpnej zmluvy, je dosiahnutie zhody o všetkých jej náležitostiach. Ponuku (ďalej návrh) na uzavretie zmluvy môže protistrana odmietnuť pred tým, než je jej doručené jej prijatie. Prejav vôle, ktorý obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím ponuky a považuje sa za novú ponuku (protinávrh). Cena diela sa stanovuje vzájomnou dohodou oboch strán, ktorému môže predchádzať vzájomné cenové prerokovanie. Osoba, ktorej je ponuka určená, ponuku prijme, ak prejaví s ňou v lehote súhlas. Mlčanie alebo nečinnosť samy o sebe prijatím ponuky nie sú.

II. Spôsob plnenia a platenia

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v kúpnej zmluve bezhotovostným prevodom do 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu (faktúry) v prospech bankového účtu predávajúceho uvedeného v kúpnej zmluve, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kúpna cena dohodnutá v kúpnej zmluve v sebe nezahŕňa dopravné náklady, balné ani náklady na poistenie tovaru v priebehu dopravy. Pokiaľ nie je stanovené inak, účtuje predávajúci kupujúcemu dopravné podľa platného sadzobníka.

Ak bude tovar dodaný na palete, je súčasťou balného aj primeraná cena za túto paletu. Predávajúci nie je povinný paletu, na ktorej dodal kupujúcemu tovar, odkúpiť späť. Za každý deň omeškania s úhradou kúpnej ceny, jej časti alebo inej platby, ktorú je kupujúci na základe kúpnej zmluvy povinný plniť, je kupujúci povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky. Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady vynaložené na vymáhanie dlžných čiastok a ďalšie náklady s tým súvisiace. Za podstatné porušenie zmluvy je považované omeškanie kupujúceho s úhradou akejkoľvek platby 14 dní po jej splatnosti.

Ak nedodrží kupujúci pred dodaním tovaru podmienky zmluvy alebo ak odmietne objednaný a dodaný tovar prevziať, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30% dohodnutej ceny tovaru (storno poplatok), a to do 14 dní odo dňa, kedy bude na zaplatenie predávajúcim písomne ​​vyzvaný. Ak však preukáže predávajúci, že mu v súvislosti s takým porušením zmluvy alebo neprevzatím objednaného tovaru vznikla škoda vyššia ako 30 % ceny, je kupujúci povinný uhradiť škodu v plnej výške.

III. Dátum a miesto plnenia

Tovar bude kupujúcemu dodaný kedykoľvek počas lehoty alebo termínu uvedeného v kúpnej zmluve.

Tovar bude odoslaný kupujúcemu:

a) na adresu a spôsobom uvedeným v kúpnej zmluve;
b) ak nie je v zmluve spôsob dopravy dojednaný, zvolí ho predávajúci podľa svojho uváženia;
c) ak nie je v zmluve dohodnuté miesto splnenia (určenia), bude tovar odoslaný na adresu sídla kupujúceho

Predávajúci je povinný dodať tovar riadne a včas. Predávajúci odovzdá vec, ako aj doklady (najmä atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, záručné listy, návody na použitie tovaru v slovenskom jazyku a pod.), aj ďalšie doklady stanovené v tejto zmluve, ktoré sa k veci vzťahujú a to v mieste a čase plnenia a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade so zmluvou. Ak má kupujúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Doklady, ktoré sa týkajú prepravy a sú nutné na prevzatie veci a voľnému nakladaniu s dokladmi určené v zmluve odovzdá predávajúci kupujúcemu pri odovzdaní a prevzatí veci, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kupujúci po vykonaní prehliadky prevezme vec majúcu vlastnosti dojednané touto zmluvou na dohodnutom mieste splnenia. Dodaný tovar musí byť pôvodný – nepoužívaný, pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak. Každá dodávka musí byť pri expedícii doložená dodacím listom s presným obchodným a technickým označením dodaného tovaru. Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar jeho odovzdaním prevádzkovému dopravcovi aj v prípade, že odoslanie tovaru kupujúcemu neoznámi. Za dopravcu sa považujú aj osoby poskytujúce poštové služby. Predávajúci má právo dodať tovar formou niekoľkých čiastkových plnení.

V prípade omeškania kupujúceho so splnením akéhokoľvek záväzku voči predávajúcemu, najmä potom pri omeškaní s úhradou zálohy na kúpnu cenu, sa o toto omeškanie predlžuje lehota pre všetky plnenia predávajúceho dohodnutá v kúpnej zmluve. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.

IV. Nadobudnutie vlastníckeho práva, nebezpečenstvo škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k nakupovanému tovaru v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby zostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho.

Ak je kúpna cena zaplatená pred dodaním tovaru, nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tomuto tovaru v okamihu odovzdania tovaru prvému dopravcovi predávajúcim.

Nebezpečenstvo škôd na tovare prechádza na kupujúceho:

a) vo chvíli, keď prevezme tovar od predávajúceho v mieste dodania tovaru určenom zmluvou;

b) odovzdaním tovaru v sídle predávajúceho osobe poverenej kupujúcim na jeho prevzatie;

c) odovzdaním tovaru predávajúcemu prvému dopravcovi v prípade, že je kúpna cena uhradená vopred;

d) prevzatie tovaru kupujúcim od dopravcu, a to aj v prípade, že kupujúci ešte nenadobudol k tovaru vlastnícke právo.

V. Zodpovednosť za vady, záruky

Predávajúci poskytuje kupujúcemu po dobu 6 mesiacov záruku, že tovar bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zárukou na akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po uvedenú dobu spôsobilá na obvyklý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záručná doba začína plynúť od splnenia záväzku dodať tovar. Vec je chybná, ak nemá vlastnosti ustanovené v § 2095 a 2096 NOZ. Za vadu sa považuje aj iné plnenie a vada v dohodnutých dokladoch alebo dokladoch nutných pre užívanie veci.

UPOZORNENIE:

Všetky produkty spoločnosti NOVATO spol. s.r.o. , ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach. strong>, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci užívatelia produktov spoločnosti NOVATO sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým listom (TL) a bezpečnostným listom (BL) príslušného výrobku, postupovať podľa pokynov a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom.

Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb  neoslobodzujú užívateľa pred použitím výrobku od vlastných skúšok a testov. Preto je užívateľ povinný vykonať pred použitím výroku testy a skúšky (vlastné testovanie) pre jednotlivé aplikácie každého výrobku tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä potom nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO spol. s r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastnosti popísané v technických a bezpečnostných listoch.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené kupujúcim, treťou osobou, vyššou mocou alebo inou náhodnou udalosťou. Za vady spôsobené kupujúcim budú považované vady spôsobené porušením odporúčaní, návodov a pokynov predávajúceho, ktoré upravujú správny postup pri manipulácii s tovarom, pri jeho skladovaní a používaní. Kupujúci je povinný predávajúcemu oznámiť vady dodávky písomne, bez odkladu postupom podľa NOZ, vrátane uplatnenia nárokov z vád. V reklamačnom prejave je kupujúci povinný uviesť číslo kúpnej zmluvy, skladové číslo tovaru, kde sa vada nachádza, ako sa vada prejavuje a aké právo z zodpovednosti za vady uplatňuje. Rovnako k tomuto oznámeniu je povinný priložiť kópiu dodacieho listu. Kupujúci je povinný na výzvu av lehote stanovenej predávajúcim umožniť mu identifikáciu vady, inak jeho právo z zodpovednosti za vady zaniká. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu /kladne alebo záporne/ v lehote 30 dní. Drobné, nepodstatné vady (ktoré nemajú vplyv na funkčnosť či akosť výrobku) nemajú za následok odklad povinnosti kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar v riadnom termíne. Ak vznikne plnením predávajúceho škoda, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu na škody nepriame a ušlý zisk.

VI. Všeobecné a záverečné ustanovenia

Záväzkové vzťahy založené kúpnymi zmluvami vrátane ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok sa riadia ďalej riadi ustanoveniami NOZ.

Zmena, zrušenie alebo zánik záväzkového vzťahu založeného kúpnou zmluvou musí mať písomnú formu. Uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje predávajúci kupujúcemu súhlas na spracovávanie všetkých svojich osobných údajov uvedených vo všetkých súčastiach zmluvy a/alebo vo všetkých dokladoch odovzdaných či predložených Zhotoviteľovi v súvislosti s uzavretím zmluvy. Pod pojmom spracúvanie osobných údajov zmluvy sa rozumie rozsah spracúvania osobných údajov podľa § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov. Obsah týchto VOP je neoddeliteľnou súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy s tým, že jej podpisom alebo jej uzavretím aj inou formou (vrátane konkludentnej) sa s ním účastníci zmluvy stotožňujú.

Tieto VOP spoločnosti NOVATO spol. s r. o. nadobúdajú účinnosť 1.3.2022.