MENU
tel.: 233 339 688
Změna jazykové verze
CS EN PL

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Preambule a předmět smlouvy

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) jsou vždy nedílnou součástí kupní smlouvy (dále také jen smlouva) uzavřené mezi společností NOVATO spol. s r.o. , IČ: 62910370 (dále jen „prodávající“) a objednatelem (dále také jen „kupující“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. (dále NOZ). Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „OP“) dle § 1751 NOZ stanovuji základní pravidla, která se uplatní pro veškeré vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím na základě této smlouvy a na právní vztahy vznikající v souvislosti s jednáním mezi kupujícím a prodávajícím, jejichž cílem je uzavření takové smlouvy.

Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě (zejména podle specifikace druhů, množství a provedení ) a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu zboží, Prodejem zboží se prodávající nezavazuje k poskytnutí jiných odborných služeb. Předpokladem uzavření kupní smlouvy, je dosažení shody o všech jejích náležitostech. Nabídku (dále návrh) na uzavření smlouvy může protistrana odmítnout před tím, než je jí doručeno její přijetí. Projev vůle který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku (protinávrh). Cena díla se stanovuje vzájemnou dohodou obou stran, kterému může předcházet vzájemné cenové projednání. Osoba, které je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s ní ve lhůtě souhlas. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nabídky nejsou.

II. Způsob plnění a placení

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě bezhotovostním převodem do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury) ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného v kupní smlouvě, pokud není dohodnuto jinak. Kupní cena sjednaná v kupní smlouvě v sobě nezahrnuje dopravní náklady, balné ani náklady na pojištění zboží v průběhu dopravy. Pokud není stanoveno jinak, účtuje prodávající kupujícímu dopravné dle platného sazebníku.

Bude-li zboží dodáno na paletě, je součástí balného i přiměřená cena za tuto paletu. Prodávající není povinen paletu, na které dodal kupujícímu zboží, odkoupit zpět. Za každý den prodlení s úhradou kupní ceny, její části nebo jiné platby, kterou je kupující na základě kupní smlouvy povinen plnit, je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. Kupující je povinen prodávajícímu uhradit všechny náklady vynaložené na vymáhání dlužných částek a další náklady s tím související. Za podstatné porušení smlouvy je považováno prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv platby 14 dnů po její splatnosti.

Nedodrží-li kupující před dodáním zboží podmínky smlouvy nebo odmítne-li objednané a dodané zboží převzít, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % sjednané ceny zboží (storno poplatek), a to do 14 dnů ode dne, kdy bude k zaplacení prodávajícím písemně vyzván. Prokáže-li však prodávající, že mu v souvislosti s takovým porušením smlouvy nebo nepřevzetím objednaného zboží vznikla škoda vyšší než 30 % ceny, je kupující povinen uhradit škodu v plné výši.

III. Datum a místo plnění

Zboží bude kupujícímu dodáno kdykoliv během lhůty nebo termínu uvedeném v kupní smlouvě.

Zboží bude odesláno kupujícímu:

a) na adresu a způsobem uvedeným v kupní smlouvě;
b) není-li ve smlouvě způsob dopravy sjednán, zvolí jej prodávající dle svého uvážení;
c) není-li ve smlouvě sjednáno místo splnění (určení), bude zboží odesláno na adresu sídla kupujícího

Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas. Prodávající odevzdá věc, jakož i doklady (zejména atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k použití zboží v českém jazyce a pod.), i další doklady stanovené v této smlouvě, které se k věci vztahují a to v místě a čase plnění a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou. Má-li kupující věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy, pokud není dohodnuto jinak. Doklady, které se týkají přepravy a jsou nutné k převzetí věci a volnému nakládání s ní a doklady určené ve smlouvě předá prodávající kupujícímu při předání a převzetí věci, pokud není dohodnuto jinak. Kupující po provedení prohlídky převezme věc mající vlastnosti sjednané touto smlouvou v dohodnutém místě splnění. Dodané zboží musí být původní – nepoužívané, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak. Každá dodávka musí být při expedici doložena dodacím listem s přesným obchodním a technickým označením dodaného zboží. Prodávající splní svůj závazek dodat zboží jeho předáním provoznímu dopravci i v případě, že odeslání zboží kupujícímu neoznámí. Za dopravce se považují i osoby poskytující poštovní služby. Prodávající má právo dodat zboží formou několika dílčích plnění.

V případě prodlení kupujícího se splněním jakéhokoliv závazku vůči prodávajícímu, zejména pak při prodlení s úhradou zálohy na kupní cenu, se o toto prodlení prodlužuje lhůta pro všechna plnění prodávajícího sjednaná v kupní smlouvě. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.

IV. Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo k nakupovanému zboží v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Do této doby zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

Je-li kupní cena zaplacena před dodáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo k tomuto zboží v okamžiku předání zboží prvnímu dopravci prodávajícím.

Nebezpečí škod na zboží přechází na kupujícího:

a) ve chvíli, kdy převezme zboží od prodávajícího v místě dodání zboží určeném smlouvou;

b) předáním zboží v sídle prodávajícího osobě pověřené kupujícím k jeho převzetí;

c) předáním zboží prodávajícím prvnímu dopravci v případě, že je kupní cena uhrazena předem;

d) převzetí zboží kupujícím od dopravce, a to i v případě, že kupující ještě nenabyl ke zboží vlastnické právo.

V. Odpovědnost za vady, záruky

Prodávající poskytuje kupujícímu po dobu 6 měsíců záruku, že zboží bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě. Zárukou na jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po uvedenou dobu způsobilá pro obvyklý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba počíná běžet od splnění závazku dodat zboží. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 NOZ. Za vadu se považuje i jiné plnění a vada v dohodnutých dokladech nebo dokladech nutných pro užívání věci.

UPOZORNĚNÍ:

Veškeré produkty společnosti NOVATO spol. s.r.o. , které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým listem (TL) a bezpečnostním listem (BL) příslušného výrobku, postupovat podle pokynů a zajistit tak správný postup pro používání, skladování  a manipulaci s výrobkem. 

Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob  neosvobozují uživatele před použitím výrobku od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést před použitím výroku testy a zkoušky (vlastní testování) pro jednotlivé aplikace každého výrobku tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti.  Společnost NOVATO spol. s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny kupujícím, třetí osobou, vyšší mocí nebo jinou nahodilou událostí. Za vady způsobené kupujícím budou považovány vady způsobené porušením doporučení, návodů a pokynů prodávajícího, která upravují správný postup při manipulaci se zbožím, při jeho skladování a používání. Kupující je povinen prodávajícímu oznámit vady dodávky písemně, bez odkladu postupem dle NOZ, včetně uplatnění nároků z vad. V reklamačním projevu je kupující povinen uvést číslo kupní smlouvy, skladové číslo zboží, kde se vada nachází, jak se vada projevuje a jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje. Rovněž k tomuto oznámení je povinen přiložit kopii dodacího listu. Kupující je povinen na výzvu a ve lhůtě stanovené prodávajícím umožnit mu identifikaci vady, jinak jeho právo z odpovědnosti za vady zaniká. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci /kladně či záporně/ ve lhůtě 30 dní. Drobné, nepodstatné vady (které nemají vliv na funkčnost či jakost výrobku) nemají za následek odklad povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu za dodané zboží v řádném termínu. Vznikne-li plněním prodávajícího škoda, neodpovídá prodávající kupujícímu na škody nepřímé a ušlý zisk.

VI. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Závazkové vztahy založené kupními smlouvami včetně ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí dále řídí ustanoveními NOZ.

Změna, zrušení nebo zánik závazkového vztahu založeného kupní smlouvou musí mít písemnou formu. Uzavřením kupní smlouvy uděluje prodávající kupujícímu souhlas ke zpracovávání veškerých svých osobních údajů uvedených ve všech součástech smlouvy a/nebo ve všech dokladech předaných či předložených Zhotoviteli v souvislosti s uzavřením smlouvy. Pod pojmem zpracovávání osobních údajů smlouvy se rozumí rozsah zpracovávání osobních údajů dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Obsah těchto VOP je nedílnou  součástí uzavřené kupní smlouvy s tím, že jejím podpisem nebo jejím uzavřením i jinou formou (vč. konkludentní) se s ním účastníci smlouvy ztotožňují.

Tyto VOP společnosti NOVATO spol. s r. o. nabývají účinnosti dnem 1.3.2022.