MENU
tel.: +034 664 76 97
Zmena jazykovej verzie
CS EN PL

Zásady spracovania osobných údajov

Informačné memorandum

1.Zásady spracovania osobných údajov

Naša spoločnosť NOVATO spol. s r.o., IČO: 629 10 370, so sídlom Uralská 770/6, 160 00 Praha 6, zapísaná na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 34910 bude spracovávať Vaše osobné údaje. V týchto zásadách sú stanovené pravidlá, ktorými sa budeme pri spracovaní Vašich osobných údajov riadiť, aby bolo zachované právo na ochranu Vašich osobných údajov, Vaše právo na súkromie a nemohlo dôjsť k zneužitiu Vašich

osobných údajov. Týmito zásadami sa budeme riadiť po celú dobu, počas ktorej budeme spracovávať akékoľvek Vaše osobné údaje.

Pravidlá spracovania osobných údajov uvedené v týchto zásadách zodpovedajú povinnostiam, ktoré nám sú uložené pri spracovaní osobných údajov Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES – Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „GDPR“).

Prostredníctvom týchto zásad Vás tiež informujeme o skutočnostiach a Vašich právach, o ktorých v súlade s GDPR musíte byť informovaní, čím zaisťujeme dostatočnú transparentnosť a otvorenosť pri spracovaní Vašich osobných údajov.

V týchto zásadách sú stanovené postupy a princípy, na základe ktorých budeme Vaše osobné údaje spracovávať a budeme s nimi nakladať. V prípade, že by bolo čokoľvek nejasné alebo by ste sa chceli na čokoľvek týkajúce sa Vašich osobných údajov opýtať, využite kontaktné údaje uvedené nižšie.

2. Zhromažďovanie osobných údajov

2.1. Dôvody zhromažďovania osobných údajov

Osobné údaje od Vás budeme zhromažďovávať a spracovávať výlučne, pokiaľ to je nevyhnutné pre:

a)Plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli alebo chcete uzavrieť.

b)Poskytnutie služby, ktorú chcete využiť.

c)Plnenie požiadaviek zákona.

d)Ochranu vašich životne dôležitých záujmov.

e)Účely našich oprávnených záujmov, pokiaľ v takom prípade nebudú mať prednosť Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody vyžadujúce ochranu osobných údajov.

2.2. Zasielanie za účelom priameho marketingu

Jedným z oprávnených záujmov môže byť spracovanie Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu

–zasielanie obchodných oznámení. To znamená, že pokiaľ ste si od nás už kúpili nejaký tovar, alebo využili nami poskytovanú službu, môžeme Vám občas zaslať ponuku podobných produktov, ktorá by pre Vás mohla byť zaujímavá. Zasielanie týchto obchodných oznámení však môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom odkazu obsiahnutého v zaslanom obchodnom oznámení, alebo prostredníctvom kontaktného emailu uvedeného nižšie, a potom Vám už nič zasielať nebudeme.

2.3. Súhlas

V ostatných prípadoch môžeme Vaše osobné údaje získavať a spracovávať iba s Vaším výslovným a slobodným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto zásadách. Konkrétne podmienky využitia Vašich osobných údajov po udelení súhlasu sú vždy uvedené v každom jednotlivom súhlase.

2.4. Získanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nezískavame z verejne prístupných zdrojov, ale vždy iba od Vás alebo od tretích osôb, ktoré s nami spolupracujú a získali od Vás osobné údaje v súlade so zákonom a môžu nám ich odovzdať. Každopádne sa vždy pri využití Vašich osobných údajov budeme riadiť týmito zásadami a zákonom, nech už ich získame akokoľvek.

Vaše osobné údaje si od Vás buď priamo výslovne vyžiadame, alebo ich môžeme získať, ak sa registrujete do našich služieb, uzatvárate s nami zmluvu, alebo využívate nejakú službu. Prípadne nám môžete Vaše osobné údaje poskytnúť napríklad vyplnením formulárov na webovej stránke, alebo komunikáciou s nami prostredníctvom telefónu, e-mailu, internetovej diskusie či inak. Niektoré Vaše osobné údaje ďalej

zhromažďujeme automaticky s Vaším súhlasom, napríklad použitím cookies, keď navštevujete naše webové stránky.

O konkrétnom dôvode spracovania Vašich osobných údajov Vás budeme vždy v každom konkrétnom prípade informovať. Táto informácia je buď? uvedená priamo v uzatváranej zmluve, v podmienkach poskytovanej služby alebo v týchto zásadách. Prípadne sa nás môžete kedykoľvek opýtať na dôvody spracovania Vašich osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

3.Využitie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje používame primárne na to, aby sme Vám poskytli naše služby, mohli sme uzavrieť požadovanú zmluvu, plnili uzavretú zmluvu, plnili zákonné požiadavky, upozornili vás na zmeny v našich službách, aby sme naše služby vylepšovali alebo Vám poskytli lepšiu zákaznícku skúsenosť. Tieto informácie tiež môžeme s Vaším súhlasom použiť na to, aby sme Vás informovali o iných službách a produktoch, ktoré my alebo vybrané tretie strany ponúkajú a ktoré by Vás mohli zaujímať, prípadne by ste ich mohli využiť. O prípadných ďalších využitích Vašich osobných údajov Vás budeme vždy informovať.

4.Predávanie Vašich osobných údajov ďalším osobám 4.1. Zasielanie osobných údajov

Vaše osobné údaje neoznámime nikomu mimo prípadov, ktoré sú popísané v týchto zásadách.

K Vašim osobným údajom budú mať prístup zamestnanci našej spoločnosti, ktorí budú poverení s týmito osobnými údajmi pracovať. Všetci zamestnanci, ktorí budú mať k Vašim osobným údajom prístup, sú písomne ​​zaviazaní mlčanlivosťou, teda Vaše osobné údaje nesmú nikde šíriť. Títo zamestnanci sú tiež zodpovedne vybraní, boli oboznámení s internými pravidlami o ochrane osobných údajov, a tiež riadne preškolení, aby vedeli, ako majú s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a za akých podmienok môže dôjsť k ich spracovaniu. Týmto sa snažíme zaistiť čo najlepšiu ochranu Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje budeme odovzdávať niektorým tretím osobám, ak to bude potrebné. Tieto osoby sa nazývajú spracovatelia. Naša spoločnosť zodpovedá za to, že títo spracovatelia budú poskytovať vhodné záruky na spracovanie Vašich osobných údajov. Všetkých spracovateľov si zodpovedne vyberáme. Spracovatelia budú súčasne zmluvne zaviazaní, aby plnili povinnosti pri ochrane Vašich osobných údajov, vďaka čomu bude zmluvne zaistené, že Vaše osobné údaje budú dostatočne chránené a minimalizuje sa nebezpečenstvo ich zneužitia.

4.2. Tretie osoby, ktorým sa osobné údaje zasielajú

Tu uvádzame kategórie osôb, ktorým Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať, a ktorí tak môžu získať k Vašim osobným údajom prístup:

Kategórie príjemcov

Účel prenosu osobných údajov

Právni poradcovia

Využitie právneho poradenstva.

Účtovní poradcovia

Využitie účtovných služieb.

Daňoví poradcovia

Využitie daňového poradenstva.

Marketingoví poradcovia

Využitie marketingového poradenstva a služieb.

Poskytovatelia IT služieb

Správa IT a správa užívateľských aplikácií.

Správca webových stránok

Správa našich webových stránok.

Poskytovatelia on-line nástrojov

Využitie týchto nástrojov na zlepšenie kvality našich

služieb a Vaše zákaznícke skúsenosti.

Poskytovatelia služieb na rozosielanie oznámení

Zabezpečenie rozosielania obchodných a iných oznámení.

Dopravcovia

Doprava objednaného tovaru.

Subdodávatelia

Poskytnutie subdodávky pre Vami objednanú službu.

Ak nám dáte súhlas, niektoré informácie potom môžeme odovzdávať aj vybraným tretím stranám, aby Vás informovali o službách a produktoch, ktoré my alebo vybrané tretie strany ponúkajú a ktoré by Vás mohli zaujímať.

Môžeme tiež Vaše osobné údaje zdieľať s ďalšími tretími stranami s cieľom, aby sme zabránili trestnému činu a znížili riziká, pokiaľ to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakcii na súdny proces, alebo aby sme ochránili práva či majetok našej spoločnosti, našich partnerov alebo Vás.

4.3. Odovzdávanie mimo EÚ

Vaše osobné údaje nie sú zasielané do krajín mimo Európskej únie alebo do medzinárodných organizácií okrem situácií, kedy sú tam zasielané za účelom lepšieho zálohovania a ochrany dát a situácií v týchto zásadách výslovne uvedených.

5.Automatické individuálne rozhodovanie a profilovanie

Naša spoločnosť pri spracovaní Vašich osobných údajov nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by pre Vás malo nejaké právne činky, alebo by sa Vás inak významne dotýkalo. V prípade, že by sa toto zmenilo, budeme Vás bezodkladne informovať.

6.Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame iba po nevyhnutne potrebný čas. Ak už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely spracovania, bezodkladne ich vymažeme.

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe súhlasu, je doba spracovania uvedená v tomto súhlase.

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame v dôsledku zákonných ustanovení, spracovávame ich po dobu, po ktorej to zákon vyžaduje. V prípade, že zákon vyžaduje archiváciu niektorých údajov, archivujeme tieto Vaše osobné údaje v súlade so zákonom po požadovanú dobu.

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame v dôsledku uzavretia zmluvy alebo poskytovania služby, budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu plnenia tejto zmluvy alebo poskytovania služby a ďalej 10 rokov po tom, čo došlo k ukončeniu zmluvy alebo poskytnutiu služby. Počas tejto doby však Vaše osobné údaje spracovávame iba za účelom bránenia sa prípadným súdnym nárokom alebo vedeniu súdneho konania. Lehota 10 rokov potom zodpovedá maximálnej premlčacej lehote, počas ktorej môžu byť nároky úspešne uplatnené na súde. V prípade, že by došlo k začatiu súdneho či iného konania, na ktoré sú potrebné Vaše osobné údaje, budeme ich spracovávať aj po celú dobu týchto konaní, vrátane prípadných vykonávacích a ďalších nadväzujúcich konaní.

7.Vaše práva

7.1.Právo na informácie

Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť, aby sme Vám zaslali potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje, a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Ak Vaše osobné údaje spracovávame, máte právo získať prístup k týmto informáciám:

a)Za akým účelom Vaše osobné údaje spracovávame a aké sú ich kategórie.

b)Kto sú príjemcami a spracovateľmi Vašich osobných údajov.

c)Po akú dobu budú Vaše osobné údaje uložené, a pokiaľ nie je možné túto dobu určiť, kritériá použitia na stanovenie tejto doby.

d)U ktorých osobných údajov môžete požadovať ich vymazanie alebo obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu.

e)O práve podať sťažnosť na dozornom úrade.

f)O zdrojoch osobných údajov, pokiaľ neboli získané od Vás.

g)Ak dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu alebo profilovaniu.

Ak nás o to požiadate, poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Pokiaľ budete požadovať ďalšie kópie, môže byť ich poskytnutie spoplatnené vo výške vynaložených nákladov. Pokiaľ budete žiadať v elektronickej forme, budú Vám kópie poskytnuté v elektronickej forme, pokiaľ nepožiadate o inú formu. Máme však právo požadovať od Vás overenie Vašej identity, aby sme mali istotu, že sa tieto informácie, týkajúce sa Vašich osobných údajov, nedostanú k nepovolanej osobe.

Informácie sa Vám pokúsime dodať čo najskôr, v závislosti na Vami požadovanom rozsahu. Najneskôr však do 30 dní.

7.2. Právo na opravu

Ak zistíte, že niektoré Vaše osobné údaje máme uvedené nepresne, nesprávne alebo neúplne, máte právo, aby sme tieto Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu, potom čo nám to oznámite, opravili alebo doplnili.

7.3. Právo byť zabudnutý – právo výmazu

Máte právo, by sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak:

a)vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

b)odvoláte svoj súhlas.

c)Vznesiete námietky proti spracovaniu.

d)sme vaše osobné údaje spracovávali protiprávne.

e)výmazom bude splnená právna povinnosť podľa zákona.

f)osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Vaše osobné údaje však nevymažeme ani z vyššie uvedených dôvodov, ak existuje niektorý z dôvodov podľa článku 17 ods. 3 GDPR.

Ak došlo k zverejneniu Vašich osobných údajov, alebo boli odovzdané tretím osobám, zaistíme aj vymazanie týchto osobných údajov, pokiaľ to bude technicky možné a uskutočniteľné.

7.4. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak:

a)nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nepresné, a to po dobu, kým presnosť osobných údajov preveríme.

b)vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, ale Vy nás namiesto o výmaz požiadate o obmedzenie ich použitia.

c)už nebudeme Vaše osobné údaje potrebovať, ale Vy ich budete požadovať na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

d)vzneste námietku proti spracovaniu, a to po dobu, kým bude preverené, či je oprávnená.

Počas obmedzenia spracovania môžu byť Vaše osobné údaje iba uložené, inak môžu byť spracovávané iba na základe Vášho súhlasu, z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo z dôvodu verejného záujmu.

7.5. Právo vzniesť námietku

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak ich spracovávame na účely priameho marketingu. Námietku je nutné zaslať nám písomne ​​alebo na email, ktorý je uvedený nižšie. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu, Vaše osobné údaje v tomto rozsahu naďalej nebudeme spracovávať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov .

7.6.Právo prenosnosti údajov

Ak nás o to požiadate, predáme Vám Vaše osobné údaje v štruktúrovanom bežne použiteľnom formáte, aby ste ich mohli poskytnúť inému správcovi. Pričom, pokiaľ to bude technicky možné, môžete chcieť, aby sme Vaše osobné údaje priamo odovzdali správcovi, ktorého nám označíte.

7.7.Právo podať sťažnosť

Môžete kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenia našich povinností plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

8.Zavedené opatrenia

Naša spoločnosť zaviedla personálne, organizačné i technické opatrenia, aby sme eliminovali rôzne závažné riziká pre Vaše práva a slobody a pre ochranu Vašich osobných údajov. Za týmto účelom sme preškolili všetkých našich zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi. Ďalej sú všetky osobné údaje vo fyzickej podobe zabezpečené pred neoprávneným prístupom. Pri osobných údajoch uložených v elektronickej podobe potom dodržujeme bezpečnostné štandardy a taktiež sú zabezpečené pred neoprávneným prístupom. Súčasne sme spracovali analýzu rizík za účelom predchádzania rizík a vykonali sme príslušné opatrenia, aby sme riziká čo najviac znížili.

9.Koordinátor ochrany osobných údajov

Naša spoločnosť nemá povinnosti menovať povereníkov na ochranu osobných údajov v zmysle GDPR a ani ho nemenovala. Určila však koordinátora ochrany osobných údajov, ktorý má v našej spoločnosti na starosti ochranu osobných údajov. Na koordinátora ochrany osobných údajov sa môžete obracať v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov a na využitie Vašich práv. Koordinátorom ochrany osobných údajov je Alena Brunnerová, email: koordinator.oou@novato.cz

10.Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek žiadostí, požiadaviek, pripomienok alebo nejasností nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu: obchod@novato.cz alebo písomne ​​na adrese nášho sídla.

11.Záver

Tieto zásady boli prijaté dňa 1.7.2019. Naša spoločnosť môže tieto zásady meniť, pokiaľ zostanú v súlade so zákonom a GDPR. O prípadných zmenách týchto zásad Vás budeme informovať na našich webových stránkach.